Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera (AECA) are Codul de Înregistrare fiscală (CIF): 38455212, Dosar Nr.: 24721/ 299/ 2017

[fragment]

Art.1. Subsemnații:

BANCIU ANDREEA
BURCOVSCHI CIPRIAN
TĂNASE OANA-ANDREEA
UDREA PETRE

prin Actul de constituire și prin prezentul Statut, își exprimă voința de asociere în vederea înființării unei asociații cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în condițiile OUG nr.26/2000, completată și modificată prin OUG nr. 37/2003 și aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Art.2. Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (A.E.C.A.), în baza dovezii disponibilităţii denumirii nr. 158905 din data de 10.02.2017 eliberată de Ministerul Justiţiei.

Art.3. Sediul  ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (A.E.C.A.) este în București, sector 1, Str. Av. Popisteanu nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 5, ap. 22.

Art. 4.   Asociația este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (non-profit). Asociația, în realizarea obiectului său de activitate, își desfășoară activitatea pe baza legislației din România, potrivit statutului său juridic. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emise, denumirea Asociației va fi urmată de numărul hotărârii judecătorești de obținere a personalității juridice, sediul și codul fiscal, conform legislației țării.

Art 5. Durata de funcționare a Asociației este pe perioadă nedeterminată.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6 Asociația se constituie ca asociație non-profit, neguvernamentala si apolitica, in scopul promovarii de activități si inițiative sociale in vederea îmbunătăţării coeziunii sociale și ridicarea gradului de educație și cultură din România, prin promovarea științei și artelor, precum si de a promova integrarea in circuitul european si mondial de valori si competente in domeniul stiintei si artelor.

Art 7. Obiectivul Asociației este să iniţieze, să susţină şi să patroneze programe și proiecte cu caracter educativ socio-cultural.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îşi propune realizarea următoarelor activități:

 1. organizarea de cursuri de pregătire și formare profesională, seminarii, conferințe, dezbateri publice, ateliere și tabere de creație, şcoli de vară naționale și internaționale, ateliere de creație și interpretare artistică;
 2. organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, cu respectarea legii;
 3. organizarea reuniunilor cu caracter educativ, cultural şi social (simpozioane naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări, dezbateri, mese rotunde, manifestări culturale și alte evenimente similare);
 4. realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice (ziare, reviste, anuare, almanahuri), pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
 5. acordarea de consultanță şi consiliere, precum şi de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;
 6. monitorizarea şi sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de strângere de fonduri;
 7. atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de resurse financiare ori de altă natură sub formă de donaţii, subvenţii, obiecte şi alte contribuţii, prin derularea activităților proprii de auto-promovare, sponsorizare și mecenat, în vederea realizării scopului Asociației;
 8. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat, cu autoritățile publice din țară şi străinătate;
 9. declararea şi formularea acțiunilor, cererilor, petițiilor şi apărărilor în fața instanțelor de jurdecată competente;
 10. cercetarea, analiza și centralizarea statisticilor din industria creativă și culturală din țară și străinătate;
 11. acordarea de consultanță și consiliere de marketing intituțiilor interesate de sondarea industriei creative și culturale;
 12. organizarea de concursuri artistice naționale și internaționale;
 13. acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de desfăşurarea unor activităţi similare celor derulate de asociaţie;
 14. sprijinirea participării membrilor săi la manifestări similare din ţară şi străinătate;
 15. protejarea şi promovarea patrimoniului cultural autohton în străinătate;
 16. punerea în aplicare a altor mijloace de exprimare, dacă dezvoltarea tehnologică permite: radio, televiziune, programe și aplicații pentru internet, în conformitate cu scopul acesteia.
 17. informarea autorităţilor abilitate despre furtul şi copierea voită a muncii artistice, plagierea, în scopuri materiale a creaţiei intelectuale;
 18. realizarea de proiecte de dezvoltare turistică prin:
 19. organizări de serate culturale şi alte evenimente cu specific tradiţional;
 20. organizarea de concerte muzicale, spectacole de teatru ambulant în staţiuni de odihnă şi agrement;
 21. editarea de pliante şi albume cu vestimentaţie şi tradiţie populară;
 22. proiectare (design sau amenajare interioară) pentru locaţii destinate turiştilor, care să includă lucrări de artă populară sau artă modernă autentificată;
 23. contribuția la suplimentarea ofertei turistice prin expoziţii de opere cu vânzare spre public în cadrul incintelor de cazare şi a spaţiilor de servire;
 24. organizarea de proiecţii de film în spaţiu restrâns sau în aer liber.
 25. dezvoltarea și desfășurarea de activităţi economice proprii, în vederea autofinanţării, în concordanță cu scopul Asociației și alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației.

[…]

Asociația AdLittera este înscrisă în Registrul unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, având nr. INTERNT-266538804-2021.